Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Toa-Ngoi0 (42) XXXXXX+66 (42) XXXXXX