Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Thap Sakae0 (32) XXXXXX+66 (32) XXXXXX