Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Roi Et0 (43) XXXXXX+66 (43) XXXXXX