Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Phak Hai0 (34) XXXXXX+66 (34) XXXXXX