Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Pak Thong Chai0 (44) XXXXXX+66 (44) XXXXXX