Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Kantharalak0 (45) XXXXXX+66 (45) XXXXXX