Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Donga Bonga0 (691) XXXXXX+92 (691) XXXXXX