Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Wilayah Persekutuan0 (3) XXXXXXXX+60 (3) XXXXXXXX