Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
NIKITAS2375-XXXXXX+30 2375-XXXXXX