Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
LAGADIKIA2393-XXXXXX+30 2393-XXXXXX