Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Tutume29XXXXX+267 29XXXXX