Ciudad / región Formato nacional Formato internacional
Themashenga24XXXXX+267 24XXXXX